Altro - oficiální distributor hodinek Pulsar a Lorus v ČR a SR

Obchodní podmínky Altro spol s. r. o.
Obrázek nenastaven

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě umístěném na webových stránkách www.altro.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje obchodní společnost ALTRO, spol. s. r. o., 41196511, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Václavická 2385, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4448 (dále jen „Prodávající“)

1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti, tedy zejména smlouvy uzavírané s provozovateli obchodu nebo opravny či dílny s hodinářským a klenotnickým zbožím nebo s jinou obchodní společností, která nakupuje zboží za účelem podnikatelské činnosti či jeho dalšího prodeje.

1.2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní se na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli.

1.3.Kupujícímu je prostřednictvím webového rozhraní umožněno objednávat zboží nabízené Prodávajícím v rámci webového rozhraní, přičemž se jedná zejména o hodinky značky SEIKO, PULSAR a LORUS a hodiny SEIKO.

1.4. Objednávka odeslaná kupujícím prostřednictvím webového rozhraní se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“).

1.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí Objednávky nebo její části Prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Potvrzení bude obsahovat informaci o dostupnosti zboží a termín dodání zboží.

1.6. Doporučené maloobchodní ceny v internetovém obchodě nejsou kupními cenami pro účely kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím, přičemž skutečná kupní cena vychází z ceny individuálně sjednané mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1.7. Zboží, na které byla uzavřena kupní smlouva, bude odesláno do 48 hodin na adresu, kterou kupující uvede v odeslané objednávce.

1.8. Dopravu zboží do místa plnění zajišťuje Prodávající, náklady na dopravu hradí kupující, pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak.

1.9. Prodávající poskytuje na zboží záruku s 24 měsíční záruční lhůtou, která počíná běžet od data prodeje zboží koncovému zákazníkovi (spotřebiteli).

1.10. Odpovědnost za vady a touto smlouvou neupravené práva a povinnosti smluvních stran se řídí přiměřeně ustanovením § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.11.Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014.


O prodejci
Kontakt