Altro - oficiální distributor hodinek Pulsar a Lorus v ČR a SR

Záruka

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční list je průkazem práva kupujícího ve smyslu Občanského zákoníku. Tento řádně vyplněný záruční list je třeba předložit při každé reklamaci. Jsou-li hodinky používány v souladu s návodem na obsluhu, pak se na hodinky poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. V době záruky budou bezplatně odstraněny poruchy výrobku způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby výrobek mohl být řádně používán.

Záruka se nevztahuje:

 - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 - na vady způsobené nekvalifikovanou opravou

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.
Reklamaci vady uplatněte v prodejně, kde byl výrobek zakoupen

Správně vyplněný záruční list musí obsahovat:

 - seriové číslo (6timístné číslo ze zadního víka hodinek)

 - kalibr (osmimístné označení ze zadního víka hodinek) ve tvaru xxxx-xxxx

 - razítko a podpis prodejce

 - datum

U hodinek LORUS se doporučuje napsat do záručního listu též číslo zboží, tj. číslo na etiketě přiložené k výrobku.

Prodávající a adresa servisní opravny:

ALTRO spol. s r. o., Václavická 2385, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel: 281 922 501 | fax: 281 920 013 | e-mail: info@altro.cz | IČ: 41196511