Altro - oficiální distributor - hodinky a hodiny Seiko, Lorus, Pulsar

Djokovic SEIKO

Záruka

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční list je průkazem práva kupujícího ve smyslu Občanského zákoníku. Tento řádně vyplněný záruční list je třeba předložit při každé reklamaci. Jsou-li hodinky používány v souladu s návodem na obsluhu, pak se na hodinky poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. V době záruky budou bezplatně odstraněny poruchy výrobku způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby výrobek mohl být řádně používán.

Záruka se nevztahuje:

 - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 - na vady způsobené nekvalifikovanou opravou

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.
Reklamaci vady uplatněte v prodejně, kde byl výrobek zakoupen

Správně vyplněný záruční list musí obsahovat:

 - seriové číslo (6timístné číslo ze zadního víka hodinek)

 - kalibr (osmimístné označení ze zadního víka hodinek) ve tvaru xxxx-xxxx

 - razítko a podpis prodejce

 - datum

U hodinek LORUS se doporučuje napsat do záručního listu též číslo zboží, tj. číslo na etiketě přiložené k výrobku.

Prodávající a adresa servisní opravny:

ALTRO spol. s r. o., Václavická 2385, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel: 281 922 501 | fax: 281 920 013 | e-mail: info@altro.cz | IČ: 41196511